Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Nie otrzymałeś stypendium - nie poddawaj się!


Złożyłeś wniosek o stypendium, lecz otrzymałeś decyzję odmowną?

Masz prawo żądania ponownego rozpatrzenia sprawy.


Czy mogę się odwołać od decyzji?

Kiedy należy złożyć wniosek?

Czy można wydłużyć 14-dniowy termin na złożenie wniosku?

W jaki sposób należy uzasadnić wniosek?

Ile czasu ma minister na rozpatrzenie wniosku?

Otrzymałem pismo, w którym ministerstwo informuje mnie o moich uprawnieniach i wzywa do czynnego udział, co robić?

Jak skuteczne są wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Czy jeżeli minister ponownie odmówi mi stypendium mogę skarżyć jego decyzję?

 

 

Czy mogę się odwołać od decyzji?

Od decyzji ministra nie przysługuje odwołanie do wyższej instancji. Można jednak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra. Pismo należy wysłać bezpośrednio do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na adres ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

do góry

Kiedy należy złożyć wniosek?

Minister podejmuje rozstrzygnięcie w grudniu. Pisme decyzje są wysyłane na adres każdego studenta, w miesiącach styczniu - lutym. Decyzje zawierają uzasadnienie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie należy złyżyć w terminie 14 dni od daty doręczenia pismnej decyzji. W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.

do góry

Czy można wydłużyć 14-dniowy termin na złożenie wniosku?

Aby uzyskać więcej czasu na przygotowanie dobrego uzasadnienia, należy przed upływem 14-dniowego terminu, wysłać do Ministerstwa listem poleconym pismo, zawierające prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy czym co istotne, pismo te nie musi wcale zawierać uzasadnienia. Wystarczające jest aby wynikała z niego wola studenta by wniosek o przyznanie stypendium został jeszcze raz rozpatrzony.

Dzięki wysłaniu takiego pisma termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, wobec czego Minister będzie zobowiązany aby dokonać ponownej oceny wniosku o przyznanie stypendium. Uzasadnienie zawierające argumenty przemawiające za przyznaniem stypendium będzie zaś można na spokojnie dosłać w nieco późniejszym terminie. Warto przy tym wiedzieć, iż ponowne rozpatrywanie wniosków przez Ministra w ubiegłych latach trwało zazwyczaj około 2 miesięcy. Uzasadnienia dosłane po jednym czy dwóch tygodniach będą zatem uwzględniane przez Ministra, a dodatkowy czas może pozwolić na lepsze przygotowanie argumentów i tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium.

Pismo zawierające prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy można przygotować samemu lub skorzystać z wzoru.

do góry

  W jaki sposób należy uzasadnić wniosek?

Zgodnie z kodeksem potepowania adeministracyjnego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie musi wcale zawierać uzasadnienia. Konieczne jest jedynie wyrażenie niezadowolenia z decyzji - zatem samodzielne napisanie nie wniosku nie jest takie trudne.

Mino wszystko opłaca się napisać dobre uzasadnienie, tak aby przekonać ministra do zmiany decyzji i przyznania stypendium. W uzasadnieniu można podważać poszczególne elementy decyzji ministra np. nie uznanie niektórych osiągnięć, lub zbyt mała ilości przyznanych punktów. We wniosku można także przedstawiać osiągnięcia, których się wcześniej nie zgłosiło. Nie mozna jednak zgłaszać nowych osiągnięć, tj. takich które miały miejsce po 30 września.

do góry

Ile czasu ma minister na rozpatrzenie wniosku?

Minister powinien zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego ponownie rozpatrzyć wniosek w przeciągu miesiąca. W ostatnich latach ministerstwo nie dotrzymywało jednak ustawowych terminów i rozstrzygnięcia zapadały pod koniec marca. Decyzje są rozsyłane listami poleconymi.

do góry

Otrzymałem pismo, w którym ministerstwo informuje mnie o moich uprawnieniach i wzywa do czynnego udziału, co robić?

Z formalnego punktu widzenia, nie trzeba odpowiadać na to pismo. Minister rozpatrzy wówczas wniosek na podstawie zgromadzonych dokumentów. 

Jeżeli jednak posiada się jakieś dokumenty, lub inne dowody, które mogłyby pomóc w przekonaniu ministerstwa do przyznania nam większej ilości punktów to warto je przesłać. Niestety otrzymanie takiego pisma zazwyczaj oznacza, że szanse na pozytywne rozpatrzenie ponownego wniosku są raczej małe. Jeżeli bowiem przedstawione we wcześniejszych pismach argumenty byłyby wystarczające, to stypendium zostałoby przyznane od razu, bez informowania o uprawnieniach. Zatem otrzymanie pisma w praktyce oznacza, iż dotychczasowe argumenty prawdopodobnie nie przekonały ministerstwa. Zdażają się jednak sytuacje, że osoby, które otrzymały wspomniane pismo otrzymują jednak stypendium.


do góry

Czy jeżeli minister ponownie odmówi mi stypendium mogę skarżyć jego decyzję?

Tak. Od ostatecznej decyzji ministra służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Adminisytracyjnego, którą należy złożyć w przeciągu miesiąca od doręczenia decyzji ministra. Opłata za wniesienie skargi wynosi 200zł.

do góry