Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013Kto może ubiegać się o stypendium?

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy PSW, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Komu może być przyznane stypendium ministra?

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy PSW, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było przyznanie stypendium?

Stypendium na rok akademicki 2012/2013 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2011/2012 oraz spełnił jeden z dwóch warunków:

 1. szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku;
 2. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Jeżeli student nie zaliczył roku studiów z powodu urodzenia dziecka lub z przyczyn zdrowotnych, warunku dotyczącego zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2011/2012 nie stosuje się.

Jakie osiągnięcia będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków?

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki;
 • udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
 • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • udział w igrzyskach olimpijskich;
 • udział w mistrzostwach świata;
 • 1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
 • 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
 • 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
 • 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie;
 • osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia sportowe muszą dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Z jakiego okresu będą uwzględniane osiągnięcia, a z jakiego – średnia ocen?

 1. W przypadku studentów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od daty rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2012 r.
 2. W przypadku studentów studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od daty rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2012 r.
 3. W przypadku studentów, którzy otrzymywali stypendium ministra w latach ubiegłych, nie będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu stanowiącego wówczas podstawę przyznania stypendium. Zasada, zgodnie z którą Minister nie uwzględnia osiągnięć stanowiących już uprzednio podstawę przyznania stypendium, pozwala uniknąć sytuacji, kiedy do otrzymywania stypendium przez cały czas studiów wystarczyłoby uzyskanie istotnych osiągnięć jedynie podczas jednego roku studiów.
 4. Średnia ocen w ww. przypadkach będzie dotyczyła ostatniego zaliczonego roku studiów.

Przykład 1: O stypendium ubiega się student III roku 3-letnich studiów pierwszego stopnia, rozpoczętych w dniu 1 października 2010 r.  Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r. (tj. z I i II roku studiów pierwszego stopnia), a średnia ocen – z okresu od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. (tj. z II roku studiów pierwszego stopnia).

Przykład 2: O stypendium ubiega się student II roku 2-letnich studiów drugiego stopnia. Wcześniej student odbył 3-letnie studia pierwszego stopnia rozpoczęte w dniu 1 października 2008 r. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 października 2008 r. do 30 września 2012 r. (tj. ze studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia), a średnia ocen z okresu od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. (tj. z I roku studiów drugiego stopnia).

Przykład 3: O stypendium ubiega się student I roku 1,5-rocznych studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w marcu 2012 r. Wcześniej student odbył 3,5-letnie studia pierwszego stopnia rozpoczęte w dniu 1 października 2008 r. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia naukowe z okresu od 1 października 2008 r. do 30 września 2012 r. (tj. ze studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru I roku studiów drugiego stopnia), a średnia ocen z okresu od 1 października 2011 r. do 29 lutego 2012 r. (tj. z IV roku studiów pierwszego stopnia).

Przykład 4: Student z przykładu 1 otrzymywał stypendium ministra w roku akademickim 2011/2012. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia naukowe z okresu od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Czy student może złożyć więcej niż jeden wniosek o stypendium?

Stypendia ministra przyznawane są na kierunkach. Student może przedstawić wnioski o stypendium ministra z tylu kierunków, na ilu studiuje, lecz otrzymać może tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku studiów.
Jeżeli student na jednym kierunku posiada osiągnięcia naukowe, jak i sportowe, może złożyć na tym kierunku tylko jeden wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

Czy osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów, może otrzymać stypendium ministra?

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy PSW, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacja wniosków pod tym kątem powinna odbyć się w Uczelni przed ich potwierdzeniem przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni oraz podpisaniem przez Rektora.

Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium?

Student składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – rektorowi uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.

W jakim terminie student może składać wniosek o stypendium?

Termin składania wniosku określa uczelnia.

Czy wszystkie wnioski złożone przez studentów w uczelniach są przedstawiane Ministrowi?

Zgodnie z art. 178 ustawy PSW, o stypendium wnioskuje do Ministra rektor uczelni. Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – senatu uczelni. Opinia rady danego wydziału lub senatu uczelni powinna dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza, iż może negatywnie zaopiniować wnioski będące nisko w rankingu średniej ocen lub wnioski niezawierające wybitnych osiągnięć. Sposób opiniowania wniosków o stypendium ministra ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Do kiedy uczelnie mogą składać wnioski do Ministra?

W roku akademickim 2012/2013 wnioski o stypendia są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2012 r. W przypadku:

 • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski należy wysłać pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa);
 • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich –  wnioski należy wysłać pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię (wnioski te są następnie przekazywane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 października 2012 r. po ich zaopiniowaniu przez odpowiedniego ministra).

Który organ przyznaje stypendium ministra?

Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, również w przypadku uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich.

W jaki sposób będą oceniane wnioski?

Ocena wniosków zostanie dokonana przez zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skład zespołu utworzą eksperci z dziedziny nauki, sztuki i sportu.
Zespół będzie oceniał wnioski metodą punktową. Punkty będą przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Przy ocenie wniosków nie będą uwzględniane osiągnięcia, które były uprzednio podstawą przyznania stypendium. Po zakończeniu oceny wniosków ww. zespół przedstawi Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ranking wniosków uszeregowany według największej liczby punktów.
Zatwierdzone przez Ministra zasady punktacji wniosków znajdują się w tym miejscu.

Ile stypendiów i w jakiej wysokości zostanie przyznanych?

W 2012 roku Minister może przyznać nie więcej niż 1.000 stypendiów, zaś wysokość stypendium nie może przekroczyć 15.000 zł. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przekroczy możliwości finansowe ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w opisanym wyżej rankingu.

Jaki jest termin przyznania stypendium?

Zgodnie z art. 184 ust. 3 ustawy stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, nie później niż do 15 grudnia danego roku. W związku z tym, lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na początku grudnia 2012 r. Do uczelni i studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

W jaki sposób będą wypłacane stypendia?

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium?

 1. Informacje zawarte w pkt 1-10 wypełnia student. Muszą one dotyczyć danego kierunku studiów, a w przypadku studiów międzykierunkowych lub indywidualnych – danych studiów.
 2. W pkt. 3 należy podać nazwę kierunku studiów, a w przypadku studiów międzykierunkowych lub indywidualnych – nazwę programu i realizowanych w jego ramach kierunków studiów.
 3. W pkt. 4 wniosku należy podać datę rozpoczęcia studiów na danym kierunku (wskazanym w pkt. 3 wniosku). W przypadku studiów dwustopniowych na tym kierunku należy podać datę rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia.
 4. W pkt. 5 wniosku należy podać rok i poziom studiów zaliczony w roku akademickim 2011/2012.
 5. W pkt. 6 wniosku należy podać rok i poziom studiów rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013.
 6. W pkt. 7 należy podać planowany termin ukończenia studiów na danym kierunku – zgodny z regulaminem studiów.
 7. W pkt. 8 wniosku należy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie.
 8. W pkt. 9.1. należy podać średnią ocen uzyskaną w trakcie ostatniego zaliczonego roku studiów (wskazanego w pkt. 5 wniosku).
 9. W pkt. 9.2. należy wymienić wszystkie przedmioty realizowane w trakcie ostatniego zaliczonego roku studiów (wskazanego w pkt. 5 wniosku) wraz z ocenami z egzaminów i zaliczeń.
 10. W pkt. 10.1 należy podać osiągnięcia, zgodnie z wykazem rodzajów wybitnych osiągnięć określonym w § 2 ust. 4-6 rozporządzenia z dnia 1 września 2011 r.  (Dz. U. Nr 214, poz. 1270). Osiągnięcia powinny być opisane w sposób zwięzły (jeżeli to możliwe - w punktach). Przy każdym z osiągnięć należy podać datę jego uzyskania (dzień, miesiąc, rok). W punkcie tym nie należy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć, np. pracy badawczej w kole naukowym, biernego udziału w konferencjach naukowych, wyników sportowych uzyskanych w mistrzostwach Polski, etc.

  Szczegółowy schemat opisu osiągnięć:


  I.    NAUKOWYCH:

  1. publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki – tytuł publikacji (artykułu, rozdziału, książki), miejsce publikacji (nazwa czasopisma, tytuł książki), nazwa wydawnictwa, rodzaj publikacji, data publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany), etap publikacji;
  2. udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi – okres udziału w projekcie, instytucja prowadząca projekt badawczy (nazwę ośrodka naukowego lub akademickiego, uczelni, instytutu, etc.), charakter i opis współpracy, cel i efekty współpracy;
  3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego – przedmiot patentu lub wzoru użytkowego, data i miejsce rejestracji, opis;
  4. wystąpienia na konferencjach naukowych – data i miejsce konferencji, nazwa konferencji, zasięg konferencji (ogólnopolska, międzynarodowa), tytuł wygłoszonego referatu;
  5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym – data i miejsce uzyskania nagrody lub wyróżnienia, nazwa konkursu, uzyskane miejsce, rodzaj nagrody lub wyróżnienia, liczba uczestników konkursu, nazwa organizatora konkursu.

  II.    ARTYSTYCZNYCH:

  1. wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne – tytuł dzieła artystycznego (pracy plastycznej, utworu muzycznego, sztuki teatralnej, etc.), miejsce publikacji lub prezentacji (nazwa wystawy, galerii, teatru, koncertu, etc.), data publikacji lub prezentacji dzieła;
  2. udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym – okres udziału w projekcie, instytucja prowadząca projekt artystyczny (nazwę ośrodka akademickiego lub kulturalnego, uczelni, instytutu, etc.), charakter i opis współpracy, cel i efekty współpracy;
  3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego – przedmiot patentu lub wzoru użytkowego, data i miejsce rejestracji, opis;
  4. nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym – data i miejsce uzyskania nagrody, nazwa konkursu, uzyskane miejsce, rodzaj nagrody, liczba uczestników konkursu, nazwa organizatora konkursu.

  III.    SPORTOWYCH:
  Uzyskane miejsce (ew. w jakiej kategorii), pełna nazwa zawodów (w tym miejscowość i kraj) i data zawodów, np. 2 miejsce (dwójka podwójna) – Mistrzostwa Świata seniorów w wioślarstwie w Poznaniu (Polska) – 01.08.2010 r.

11.    W pkt. 10.2 należy podać posiadane tytuły zawodowe, członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach o charakterze naukowym, artystycznym lub sportowym, posiadane certyfikaty, odniesione sukcesy, etc.

Czy wniosek przekazany Ministrowi powinien zawierać załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta?

Wniosek przekazywany Ministrowi może zawierać załączniki dokumentujące osiągnięcia studentów, które zostały opisane we wniosku (najlepiej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Załącznikiem do wniosku może być kopia czasopisma naukowego zawierająca artykuł napisany przez studenta, kopia książki lub rozdziału książki (wraz ze stroną tytułową) treść referatu wygłoszonego na konferencji, fotografia wybitnego dzieła artystycznego (obrazu, rzeźby, grafiki, etc.). Nie ma potrzeby załączania dokumentów potwierdzających wszystkie osiągnięcia (np. kopii dyplomu w konkursie, zawodach sportowych, zaświadczenia potwierdzającego udział w danym projekcie), jeżeli zostały one opisane we wniosku według opisanego wyżej schematu. Do wniosku mogą być załączone opinie pracowników naukowych uczelni potwierdzające wybitny charakter osiągnięć.

Jak będą rozpatrywane wnioski przedstawione Ministrowi przed 30 września 2012 r. według „starego” wzoru?

W myśl § 7 rozporządzenia z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1270), wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2012/2013, które zostały przekazane przez Rektorów w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2012 r.  w trybie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093 oraz z 2009 r. Nr 210, poz. 1618) będą rozpatrywane według nowego rozporządzenia. Niemniej – w celu zachowania porównywalności wszystkich wniosków osób ubiegających się o stypendium na ten rok akademicki – konieczne może stać się późniejsze uzupełnienie tych wniosków o informacje wymagane nowym rozporządzeniem. W związku z tym zaleca się przekazywanie wniosków po 1 października 2012 r. według nowych wzorów.

DO POBRANIA:

Źródło: MNiSW