Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia
Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zwanego dalej „stypendium”, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium. 

§ 2. 1. Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz: 

1) szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub 
2) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych - w okresie tych studiów. 
2. Warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku studenta posiadającego wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jeżeli niezaliczenie roku studiów było spowodowane narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi. 
3. Przez okres studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się: 
1) w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - okres od daty rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września roku ubiegania się o stypendium; 
2) w przypadku studentów studiów drugiego stopnia - okres od daty rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku ubiegania się o stypendium. 
4. Za wybitne osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się: 
1) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki; 
2) udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; 
3) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; 
4) wystąpienia na konferencjach naukowych; 
5) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym. 
5. Za wybitne osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się: 
1) nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym; 
2) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne; 
3) udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym; 
4) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego. 
6. Za wybitne osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się: 
1) udział w: 
a) igrzyskach olimpijskich, 
b) mistrzostwach świata, 
c) zawodach wymienionych w lit. a i b organizowanych dla osób niepełnosprawnych, 
2) zajęcie co najmniej piątego miejsca w: 
a) mistrzostwach Europy, 
b) akademickich mistrzostwach świata, 
c) akademickich mistrzostwach Europy, 
d) uniwersjadzie, 
e) zawodach wymienionych w lit. a - d organizowanych dla osób niepełnosprawnych 
- w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.). 

§ 3. 1. Student przedstawia wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta, kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - rektorowi uczelni. 

2. Wnioski studentów są przedstawiane do zaopiniowania radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - senatowi uczelni. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone w § 2. 
3. Rektorzy uczelni w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 października przekazują wnioski pozytywnie zaopiniowane przez organ wskazany w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Rektorzy uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 października przekazują wnioski pozytywnie zaopiniowane przez organ wskazany w ust. 2, ministrom sprawującym nadzór nad uczelniami, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 
5. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazują rektorzy uczelni, w której studenci rozpoczęli te studia. 
6. Ministrowie, o których mowa w ust. 4, przekazują wnioski wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do dnia 31 października. 
7. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Oceny wniosków dokonuje zespół powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „zespołem”

2. Skład zespołu tworzą eksperci z dziedziny nauki, sztuki i sportu w liczbie określonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 
3. W pracach zespołu mogą uczestniczyć bez prawa głosu: 
1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 
2) przedstawiciele właściwych ministrów sprawujących nadzór nad uczelniami wojskowymi, służb państwowych, artystycznymi, medycznymi oraz morskimi; 
3) przedstawiciel Parlamentu Studentów RP; 
4) przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 
4. Zespół ocenia wnioski metodą punktową. Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. 
5. Przy ocenie wniosków nie są uwzględniane osiągnięcia, które były uprzednio podstawą przyznania stypendium. 
6. Po zakończeniu oceny wniosków zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego ranking wniosków uszeregowany według największej liczby punktów. 

§ 5. 1. Liczba przyznanych stypendiów w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 1000. 

2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł. 

§ 6. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2012/2013, które zostały przekazane ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrom sprawującym nadzór nad uczelniami wojskowymi, służb państwowych, artystycznymi, medycznymi oraz morskimi przez rektorów w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2012 r. w trybie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093 oraz z 2009 r. Nr 210, poz. 1618), podlegają rozpatrzeniu. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.