Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Skarga do sądu

Od decyzji, wydanej na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy przez ministra nie służy prawo odwołania. Możliwe jest jednak podważenie decyzji w drodze skargi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Jeżeli uważasz, że minister przy wydawaniu decyzji naruszył prawo i miało to wpływ na wynik sprawy, to nie bój się złożyć skargi. W poprzednich latach sąd wielokrotnie zwracał uwagą Ministrowi na błędy w wydawanych decyzjach, uchylał jego decyzję i nakazywał ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku uchylenia decyzji Sąd może zasądzić zwrot poniesionych kosztów postępowania.

Skargę można złożyć w przeciągu 30 dni od doręczenia decyzji ministra (w treści otrzymanej decyzji powinno znajdować się pouczenie o możliwości i trybie skargi.)
Sądem właściwym jest Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra. Opłata sądowa wynosi 200 zł. Osoby które nie mają możliwości uiszczenia tej opłty mogą się jednak ubiegać o zwolnienie - w tym celu należy złożyć wniosek na formularzu.

Postępowanie przed Wojewódzkim trwa około 6 miesięcy. Sąd Administracyjny uchyli decyzję wydaną przez Ministra jeżeli stwierdzi:
  • naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy
  • naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego
  • inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy
Sąd może także stwierdzić nieważność decyzji w całości lub części albo stwierdzić wydanie decyzji z naruszeniem prawa (art. 145 PPSA).

Z przykładami pozytywnych rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można zapoznać się pod poniższymi adresami: