Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Minister wzywa do czynnego udziału w sprawie

Ministerstwo rozsyła do osób które złożyły wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy pisma, w których znajduje się pouczenie o uprawnieniach wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)
Pisma z Ministerstwa najczęściej zawierają następującą treść

W związku z nadesłanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki  2010/2011 uprzejmie Panią/Pana informuję o uprawnieniach wynikających z art 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późń.zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania m.in. o prawie strony dostępu do akt sprawy oraz prawie do zgłaszania dowodów.

Ponadto, przed wydaniem decyzji ma Pani/Pan prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponowna decyzja zostanie podjęta w oparciu o dokumenty zgromadzone przez organ w toku postępowania...

W związku z powyższym, proszę o ewentualne przedstawienie swojego stanowiska w terminie 7 dni od daty doręczenie niniejszego pisma. Brak odpowiedzi w podanym terminie spowoduje podjecie rozstrzygniecia przez organ w oparciu o material dowodowy dotychczas zebrany..."
Co należy czynić?

Z formalnego punktu widzenia, nie trzeba odpowiadać na to pismo. Minister rozpatrzy mówczas wniosek na podstawie zgromadzonych dokumentów. Jeżeli jednak posiada się jakieś dokumenty, lub inne dowody, które mogłyby pomóc w przekonaniu ministerstwa do przyznania więszkej ilości punktów to zdecydowanie warto je przesłać. 

Czasami Minister wzywa w ramach pisma do przesłania konkretnych zaświadczeń dokumentujących poszczególne osiągnięcia. Wówczas warto je przesłać, gdyż ich treść będzie stanowiła dla Ministra podstawę do uznania lub nieuznania danego osiągnięcia.