Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Stypendium nie dla magistrów?

Nowy przepis zakazujący przyznawania stypendium osobom które ukończyły już jedne studia budzi wątpliwości konstytucyjne.

Z dniem 1 października 2011 r., weszło w życie nowe brzmienie art. 184 § 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, zakazujące przyznawania stypendium ministra osobom, które ukończyły już jeden kierunek studiów. Przepis ten był uwzględniany przez ministra przy przyznawaniu stypendiów na rok akademicki 2011/2012.

Wątpliwość polega na tym, iż nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym została opublikowana w Dzienniku Ustaw dopiero z dniem 21 kwietnia 2011 r. Oznacza to, iż osoby zamierzające się ubiegać o stypendium ministra dopiero pod koniec kwietnia mogły dowiedzieć się zgodnie z jakimi zasadami będą rozpatrywane ich wnioski. Biorąc natomiast pod uwagę fakt, iż otrzymanie stypendium ministra wymaga uzyskania przez studenta licznych osiagnięć naukowych, o które trzeba zabiegać przez cały rok akademicki, uznać należy iż zmiana ustawy została ogłoszona zbyt późno. Zbyt krótki okres pomiędzy uchwaleniem prawa, a rozpoczęciem obowiązywania tego przepisu prawnego (vacatio legis) daje uzasadnione obawy, że doszło do naruszenia podstawowej zasady prawnej, a mówiącej o tym, że prawo nie działa wstecz (lex retro non agit).


Osoby, które otrzymają od ministra decyzję odmawiającą przyznania stypendium ministra, ze względu na fakt ukończenia innych studiów proszonę są kontakt z autorem niniejszego serwisu poprzez stronę
http://www.odwolanie.stypendiumministra.pl/