Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Otrzymałem stypendium - co dalej?

Informacje dla stypendystów ministra dotyczące wypłaty stypendiów oraz doręczenia decyzji i wręczenia dyplomów.

Wypłata stypendium:

Stypendia ministra są finansowane z środków rządowych jednakże ich wypłata nie odbywa się bezpośrednio z konta ministerstwa lecz za pośrednictwem uczelni. Termin wypłaty stypendium jest zazwyczaj tożsamy z terminem wypłaty stypendiów na danej uczelni.

Wysokość stypendium na rok akademicki 2010/2011 jest taka sama jak w latach poprzednich i wynosi 1.300 zł miesięcznie. Pierwsza wypłata będzie jednak wyższa gdyż zawrze się w niej wyrównanie za okres od października. Należy jednak pamiętać, że przyznanie stypendium ministra powinno powodować odebranie uczelnianego stypendium naukowego i w związku z tym część uczelni pomniejsza pierwszą wypłatę stypendium ministra o otrzymaną już w tym roku przez studenta kwotę naukowego stypendium uczelnianego.

Doręczenie decyzji administracyjnej:

Każda osoba, która złożyła wniosek otrzyma na wskazany we wniosku adres zamieszkania pisemną decyzję administracyjną informującą o przyznaniu stypendium.

Wręczenie dyplomu:

Ministerstwo przygotowuje ponadto dla każdego laureata dyplom zaświadczający o przyznaniu stypendium. Dyplomu są przesyłane na uczelnie i wręczane zgodnie z obowiązującym na danej uczelni zwyczajem np. na spotkaniu Senatu Uczelni, Zebraniu Rady Wydziału, podczas uroczystości lub po prostu w dziekanacie.