Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Do kiedy składać wnioski?

Rektor ma czas na przesłanie wniosku do 20 paździenika. Jednak ze względu na długotrwałe procedury wewnątrz uczelniane najbezpieczniej jest złożyć wniosek do dziekanatu jeszcze we wrześniu.
Ostateczny termin, w którym rektor uczelni powinien przekazać wnioski do ministra upływa 20 października. Do tego dnia wniosek musi zdążyć przejść dość skomplikowaną procedurę na uczelni - wpierw potwierdzenie osiągnięć przez przez dziekana, następnie głosowanie na Radzie Wydziału i dopiero na końcu przekazanie wniosku przez rektora do ministerstwa. Szczególnie istotnym jest aby złożyć wniosek przed spotkaniem Rady Wydziału (każdy Wydział sam ustala terminy) gdyż bez opinii tego organu wniosek nie może zostać skutecznie złożony.

Jeżeli do 20 października wniosek nie zdąży przejść wszystkich procedur, wówczas nie zostanie rozpatrzony przez Ministerstwo, co niestety w przeszłości zdarzało się już niejednokrotnie. Z tego względu dobrze jest złożyć wniosek odpowiednio wcześniej - najlepiej przed końcem września.

Ponadto, po złożeniu wniosku warto upewnić się na uczelni czy wniosek otrzymał poparcie rady wydziału i czy został przekazany do ministerstwa. Niestety czasami zdaża się, iż przykładowo na skutek błędnego wyliczenia średniej uczelnie odmawiają przekazania wniosku do ministerstwa nie informując o tym studenta. W takiej sytuacji, jeżeli termin złożenia wniosku upłynął, jedynym rozwiązaniem jest dochodzenia odszkodowania od uczelni.